Thời khóa biểu

Mỗi tiết học của các lớp Mẫu giáo kéo dài 30 phút. Mỗi tiết học của Lớp 1 trở lên kéo dài 45 phút. Giờ học bắt đầu vào lúc 8 giờ 45 phút sáng và kết thúc vào lúc 4 giờ 15 phút chiều.