Thành tích học tập của học sinh

Những thành tích học tập nổi bật trong năm học

Sau đây là những học sinh của Chương trình Song Ngữ và Quốc tế đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập trong năm học 2016-2017:
Yu Mei và Tuyet Ngoc, Lớp 1. Imboon Và Minh Dang, Lớp 2. Yo Yo và Tu Nhu, Lớp 3. My Thy và Tu Uyen, Lớp 4. Bao Tin* và Uyen Trang, Lớp 5. Lam Anh và Bao Nhu, lớp 6. Truc Vy*, lớp 7, Thanh Vy* và Anh Phuong* lớp 8. Rất đáng tuyên dương cho những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các em.

*không có mặt trong ảnh
1

Sau đây là những học sinh của Chương trình Song Ngữ và Quốc tế đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập trong năm học 2014 – 2015. Các em đã đạt được điểm trung bình cao nhất lớp ở các môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học của chương trình Quốc tế và môn Tiếng Anh của chương trình Song Ngữ.

Rất đáng tuyên dương cho những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các em!

Yr 1 Yu Jo Lin

Em Yu Jo Lin (Yo Yo)

Lớp Một Quốc Tế

Yr 2 Luo Ting Yue

Em Luo Ting Yue (Lucy)

Lớp Hai Quốc Tế

Yr 3 Fang Chung Yi

Em Fang Chung Yi (Ethan)

Lớp Ba Quốc Tế

Yr 4 Lam Dong Nghi
Em Lam Dong Nghi (Rosie)

Lớp Bốn Quốc Tế

Yr 5 Kei Uematsu

Em Kei Uematsu

Lớp Năm Quốc Tế

Yr 6 Dang Huynh Thanh Vy

Em Đặng Huỳnh Thanh Vy

Lớp Sáu Quốc Tế

Yr 7-8 Koo Chen Huan

Em Koo Chen Huan

Lớp 7-8 Quốc Tế

Yr 1 Khuc Lan Anh

Em Khúc Lan Anh

Lp Một Song Ngữ

Yr 2 Doan Tu Uyen

Em Đoàn Tú Uyên

Lp Hai Song Ngữ

Yr 3 Le Uyen Trang

Em Lê Uyên Trang

Lp Ba Song Ngữ

Yr 4 Nguyen Lam Anh

Em Nguyễn Lam Anh

Lp Bốn Song Ngữ

Yr 5 Chung Tuyet Nhi

Em Chung Tuyết Nhi (Anna)

Lp Năm Song Ngữ

Yr 6 Nguyen Thai Sao Mai

Nguyễn Thái Sao Mai

Lp Sáu Song Ngữ

 2015 Binh Duong TOEFL Primary Challenge

Congratulations goes to Nguyen Lam Anh (Integrated Year 4) for coming 1st in Binh Duong for the TOEFL Primary Challenge.
Congratulations goes to Chung Tuyet Nhi (Integrated Year 5) and Ly Truc Vy (Integrated Year 5) for coming 2nd.
Consolation prizes were awarded to: Le Thi Ngoc Mai (Integrated Year 3), Le Uyen Trang (Integrated Year 3), Vuong Hong Thanh (Integrated Year 3), Vuong Bao Nhu (Integrated Year 4), and Le Uyen Thuy (Integrated Year 4).