Bản tin

Bản Tin Tháng 4/2022 và Tháng 5/2022

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 4, tháng 5 năm học 2021-2022. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 3/2022

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 3 năm học 2021-2022. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 3/2022 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 2/2022

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 2 năm học 2021-2022. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 2/2022 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 1/2022

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 1 năm học 2021-2022. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 1/2022 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 9/2021

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 9 năm học 2021-2022. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 9/2021 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 5/2021

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 5 năm học 2020-2021. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 5/2021 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 4/2021

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 4 năm học 2020-2021. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 4/2021 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 3/2021

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 3 năm học 2020-2021. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 3/2021 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 2/2021

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 2 năm học 2020-2021. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 2/2021 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 1/2021

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 1 năm học 2020-2021. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 1/2021 như…

Continue reading »