Bản tin

Bản Tin Tháng 04/2024

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 04 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 04 năm…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 03/2024

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 03 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 03 năm…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 02/2024

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 02 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 02 năm…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 11/2023

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 11 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 11/2023 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 10/2023

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 10 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 10/2023 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 12, 2023/Tháng 1, 2024

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng12, 2023/tháng 1, 2024 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 09/2023

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 09 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 09/2023 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 08/2023

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 08 năm học 2023-2024. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 08/2023 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 06/2023

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 06 năm học 2022-2023. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 06/2023 như…

Continue reading »

Bản Tin Tháng 05/2023

Kính gửi Quý phụ huynh, Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 05 năm học 2022-2023. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 05/2023 như…

Continue reading »